Zwykłe dylematy inwestora

Zwykłe dylematy inwestora

Dylemat inwestorów, czy bardziej opłacalne jest lokowanie pieniędzy w akcje czy raczej w obligacje jest trudny do rozstrzygnięcia. Wiele zależy od ogólnej kondycji gospodarczej w kraju i na świecie, sytuacji na rynkach finansowych, wynikach finansowych spółek czy określonych branż gospodarki. Nie bez znaczenia jest to kim jest inwestor, ile pieniędzy może przeznaczyć na inwestycje, czy ma dosyć czasu i psychicznych predyspozycji do inwestowania. Należy wiedzieć też, jakie są podstawowe różnice pomiędzy papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. Tak więc inwestowanie na giełdzie jest opłacalne od progu 2000 złotych, a część zysku pochłania prowizja dla domu maklerskiego. Dochód i jego wysokość i ewentualne straty uzależnione są od tego, w którym momencie dochodzi do sprzedaży lub kupna akcji. Zyskiem jest różnica między wartościami cenowymi akcji w różnych odstępach czasowych. To jedna z kluczowych różnic pomiędzy akcjami a obligacjami. W przypadku obligacji mówimy o zasadzie – stałe inwestycje dają stały zysk. Nie dotyczy to inwestowania w akcje spółek. Inna kluczową dla wypracowanego zysku różnicą jest to, że akcje mogą mieć majątkowy lub niemajątkowy charakter. Przysługującym akcjonariuszowi prawem majątkowym są dywidendy wypłacane przez firmę, czyli prawo do udziału w zysku spółki.