Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Celem zakładania działalności gospodarczej przez większość podmiotów jest osiąganie korzyści finansowych. Wynik z działalności określa efekty, jakie udało się przedsiębiorstwu osiągnąć. Jeżeli kształtuje się na dodatnim poziomie, nazywa się go zyskiem, natomiast ujemny wynik oznacza stratę. Wynik finansowy netto jest bardziej złożonym wskaźnikiem. Po pierwsze należy podliczyć wszystkie przychody i koszty. Następnie od przychodów odejmuje się koszty i w ten sposób obliczamy wynik ze sprzedaży. Do tego dodajemy pozostałe przychody operacyjne, od których odejmuje się pozostałe koszty operacyjne. To daje nam wynik z działalności operacyjnej. Dalej dodaje się przychody finansowe pomniejszone o koszty finansowe. W ten sposób obliczamy wynik z działalności gospodarczej. Kolejnym etapem jest dodanie zysków nadzwyczajnych i odjęcie strat nadzwyczajnych. Mamy już wynik finansowy brutto. Aby obliczyć go w wartości netto, należy odjąć od niego podatek dochodowy. Poziom tego wyniku mówi nam jak bardzo opłacalna jest prowadzona przez nas działalność gospodarcza. Jeżeli kształtuje się na zbyt niskim poziomie, może się okazać, że jest ona nierentowna. Straty należy rozliczać przez 5 kolejnych lat prowadzenia działalności. Natomiast wysoki wynik określany zyskiem przynosi same korzyści dla firmy.