Stały zysk, mniejszy zysk

Stały zysk, mniejszy zysk

Zgodnie z terminologią prawa handlowego obligacjami nazywane są papiery dłużne, emitowane przez dane państwo, firmę czy samorząd lokalny. W Polsce obligacje skarbowe występują w dwóch grupach – jako obligacje oszczędnościowe, dostępne tylko dla inwestorów indywidualnych papiery praz wartościowe oraz obligacje rynkowe dostępne dla wszystkich. Akcje i obligacje różnią się poziomem ryzykiem, gdyż obligacje są bezpieczniejsze, a także uprawnieniami posiadacza. Akcja spółki stanowi część wartości firmy przypadającą na akcjonariusza. Większość akcji daje ich właścicielowi prawa majątkowe i organizacyjne .Uprawnia do udziału w zysku spółki – dywidendy, o ile walne zgromadzenie akcjonariuszy ją uchwali oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu, a więc pewną możliwość decydowania o losach spółki. Z kolei obligacja to papier wartościowy, będący dowodem pożyczki, jaką jej właściciel udzielił podmiotowi emitującemu obligacje W przypadku obligacji wysokość profitów związany jest z uprawnieniami do otrzymywania odsetek i zwrotu zainwestowanego kapitału, ewentualnie do otrzymania jej wartości nominalnej w przypadku gdy była sprzedawana z dyskontem. Zarówno akcje jak i obligacje mogą być notowane na giełdzie, choć z wyjątkiem akcji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Zakupu akcji dokonać można przez Internet.