Obligacje dla każdego

Obligacje dla każdego

Pierwszym skojarzeniem z papierami wartościowymi są dla laika akcje, dopiero na dalszym miejscu są obligacje skarbowe lub korporacyjne. Akcje powszechnie kojarzone są z giełda papierów wartościowych, uznawane bywają za lokatę inwestycyjną atrakcyjną pod względem możliwych do osiągnięcia zysków. Z drugiej strony inwestowaniu w akcje spółek uznawane jest za ryzykowane, jako podlegającym największym wahaniom, spowodowanym bessą na giełdzie. Ponadto duży wpływ na kursy akcji mają działania spekulantów, którzy jeszcze bardziej zwiększają i tak dużą niepewność co do zyskowności poczynionych ma giełdzie inwestycji. Dlatego tak interesującą alternatywą dla inwestowania na giełdzie są obligacje. Obligacje to dłużne instrumenty finansowe, a ich właściciel staje się wierzycielem emitenta. Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, przez samorządy terytorialne (np. miasto lub gminę, czyli obligacje municypalne) lub przez przedsiębiorstwa. Inwestor kupujący obligacje od każdego z emitentów, przekazuje mu kapitał finansowy w zamian za pewność zysku. Ten profit bierze się stąd, że emitent zobowiązuje się te papiery odkupić w ustalonym terminie za cenę, która zazwyczaj zwiększona jest poprzez stałe lub zmienne oprocentowanie obligacji. Obligacje nie dają prawa do współwłasności czy dywidendy.