Główne zasady rachunkowości

Praca księgowego jest niezwykle odpowiedzialna i wymagająca ogromnej wiedzy. Do podstawowych aspektów, które trzeba wiedzieć należą podstawowe zasady rachunkowości. Prowadzenie księgowości, ewidencji, dekretacji, zestawień wymaga ich znajomości. Jedną z nich jest zasada memoriału. Polega ona na ujmowaniu wszelkich przychodów i kosztów występujących w danym okresie, nawet, jeśli nie dokonano za nie zapłaty. A więc ma tu znaczenie czas, w którym dana czynność wystąpiła, a bez znaczenia jest termin zapłaty za nią lub odebrania należności. Kolejną jest zasada współmierności. Według niej należy ująć w księgach rachunkowych i wyniku finansowym wszystkie przychody osiągnięte w firmie i współmierne z nimi koszty. Koszty związane z uzyskaniem przychodów. Zasada ostrożnej wyceny jest też czasem nazywaną zasadą pesymistycznego podejścia. Polega ona na takiej wycenie składników majątkowych, przychodów i kosztów danego okresu, by nigdy nie okazało się, że przesadziliśmy z optymistyczną wizją. Np. lepiej jest wpisać trochę mniej przychodów, a więcej kosztów niż na odwrót. Kolejna zasada – istotności polega na takim upraszczaniu księgowości, by nie utracić wiernego obrazu. Bez pomijania żadnych istotnych informacji lub ważnych rzeczy. Można upraszczać, ale tak, by nie zniekształcić rzeczywistości.