Co to jest obligacja?

Obligacja, czyli papier wartościowy, który jest dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę , osobie prawnej emitującej papier wartościowy zwany emitentem. Obligacje najczęściej są na okaziciela, a emitentem może być Skarb Państwa, związki samorządowe lub duże przedsiębiorstwa. Obligacja emitowana jest na jakiś z góry określony termin, który jest zaznaczony na papierze wartościowym jako termin wykupu.Obligacja jak każda pożyczka ma wartość nominalną i realną. Najczęściej emitowana na wykup kilkuletni. Osobie posiadającej obligacje przysługuje wykup jej przez emitenta lub na wtórnym rynku giełdowym. Z tytułu posiadania obligacji nabywca posiada prawo do wynagrodzenia za pożyczona sumę według oprocentowania. Ze względu na stopy procentowe możemy wyróżnić obligacje o stałej stopie procentowej, zmiennej stopie procentowej lub o kuponie zerowym. Pierwszy rodzaj obligacji najczęściej emitowany jest w warunkach braku inflacji, lub przy jej niskim poziomie i spadkowej tendencji. Obligacje o zmiennej stopie procentowej emituje się w pozostałych warunkach, czyli jeżeli inflacja ma tendencje wzrostowe lub nieregularne wahania. Natomiast obligacje zerowe emitowane są po cenie niższej niż nominał obligacji a wykupowane po cenie nominalnej. Jest jeszcze możliwość emitowania obligacji zmiennych przez spółki akcyjne. Mogą one być wykupione jak zwykłe obligacje lub zamienione na akcje spółki, która je wypuszcza na rynek. Wykup następuje po upływie terminu wykupu obligacji. Wynagrodzenie nabywcy obligacji może nastąpić w dwojaki sposób: jednorazowo lub sukcesywnie. Drugi sposób wykupu najczęściej odbywa się kwartalnie lub półrocznie i stosowane jest w przypadku obligacji wieloletnich.